Вашата фирма ползва под наем офис, който се управлява съгласно Закона за управление на етажната собственост. Наемът заплащате в брой срещу издадена квитанция. Какви данъци следва да удържите и кога следва да ги внесете!? Какви декларации следва да бъдат подадени!? Следва ли да подадете справка по чл. 73 от ЗДДФЛ!?

В разпоредбите на чл. 38, ал. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ в сила от 01.01.2012 г. е записано, че с окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица. Данъчната ставка е 10% съгласно чл. 46, ал. 1 от същия закон, като не се приспадат нормативно признати разходи 10%. В този случай облагаем е брутният размер на дохода от наем.

Окончателният данък за този вид доход следва да се удържа и внася от вашата фирма, в качеството и на платец на дохода. Срокът за това е до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода…