Вашата фирма ползва под наем офис, който се управлява съгласно Закона за управление на етажната собственост. Наемът заплащате в брой срещу издадена квитанция. Какви данъци следва да удържите и кога следва да ги внесете!? Какви декларации следва да бъдат подадени!? Следва ли да подадете справка по чл. 73 от ЗДДФЛ!?

В разпоредбите на чл. 38, ал. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ в сила от 01.01.2012…