Ръководството на дружество взема решение да поръча подаръчни ваучери в размер на 200 лева за сметка на социалните разходи. Ваучерите ще бъдат раздавани на всички работници и служители по повод официални празници като Коледа, Великден и др.

Въпросите са:

  1. Подлежат ли на облагане подаръчните ваучери? По реда на ЗКПО или ЗДДФЛ?
  2. Налице ли е основание за облагане на подаръчните ваучери със задължителни осигурителни вноски?

За целите на данъчното облагане по ЗКПО на социалните разходи, следва да се разграничат две хипотези.

Първата хипотеза са социални разходи предоставени в натура по смисъла на  § 1, т. 34 от ДР на…