Във връзка с изпълнени на сключени договори, Дружество командирова работници по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1, б „а“ от КТ в Румъния. Във връзка с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги /НУРКИРСРПУ/ възникват следните въпроси, свързани с прилагането на ЗДДФЛ и ЗКПО:

  1. В допълнително споразумение към трудовия договор между работника и работодателя са договорени квартирни пари на основание чл. 5 от НУРКИРСРПУ. Квартирните пари се изплащат на база представен документ – фактура за нощувка от хотел. Така начислените и изплатени квартирни пари ще бъдат ли необлагаем доход на основание чл. 24, ал. 2, т. 5, б „а“ от ЗДДФЛ, данъчно признат разход на основание чл. 33, ал. 1,…