Физическо лице, е сключило договор за временна финансова помощ с българско дружество, по силата на който предоставя заем срещу лихва. В договора е предвидено на физическото лице – заемодател да се изплаща ежемесечно лихва съгласно приложен към него погасителен план. Изплатената лихвата по предоставения заем към 31.12.2021 г. ще надвиши сумата от 50 000 лева. Основните доходи на лицето са от трудово правоотношение и граждански договори.

Въпросът е:

  1. За физическото лице, предоставило заема, възниква ли задължение за задължителна регистрация по реда на ЗДДС, в случай че полученият доход от лихва по предоставения заем за последните дванадесет последователни месеца е над 50 000 лева?

Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето…