Тъй като масово фирмите рекламират във Фейсбук и Гугъл, включително и фирми нерегистрирани по ЗДДС, е добре да сте запознати с изложеното по – долу:

Ако Вашата фирма няма регистрация по ЗДДС на друго основание и рекламира дейността си във Фейсбук, то за Вас ВЪЗНИКВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 97А, АЛ. 1 ОТ ЗДДС, тъй като Вие сте получател на рекламни услуги от данъчно задължено лице с регистрация в ЕС /регистрацията на Фейсбук и Гугъл е в Ирландия/. Вие сте длъжни да се регистрирате по ЗДДС в 7-дневен срок ПРЕДИ данъка по доставката да бъде изискуем, т.е. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА РЕКЛАМИРАТЕ ДЕЙНОСТТА СИ и да получите фактурата от доставчика. ДДС трябва да бъде начислен от получателя …