От 1 юли 2021 г. се въвеждат нови правила и режими, които се отнасят за доставките, получатели по които са данъчно незадължени лица, установени в ЕС. Тези промени се налагат във връзка с изискванията на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки  и Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки. Всички държави членки трябва да въведат новите изисквания най – късно до 30.06.2021 г.

Най – общо, промените от 01.07.2021 г. са свързани с:

  1. Въвеждане на електронна система One Stop Shop /OSS/ – обслужване на едно гише, чрез която ще стане възможно онлайн търговците да декларират и плащат ДДС, дължим във всички държави – членки, в една държава членка;
  2. Въвеждат се специални разпоредби, които ще се прилагат при облагане на:
    • доставките на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на територията на ЕС;
    • дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии;
    • вътрешни дистанционни продажби и доставки, които се улесняват от електронен интерфейс;
  3. Разширява се обхвата на специалните режими – в Съюза и извън Съюза;
  4. Премахва се освобождаването от ДДС за внесени малки пратки на стойност до 22 евро или по-малко. От 01.07.2021 г. се въвежда специален режим за…