При сключването на договори между търговци, обичайно, се уговарят, предявяват и изплащат неустойки при неизпълнение на условията по договора, в това число и при просрочие на плащанията. Ролята на неустойката е да обезщетети изправната страна по договора за пропуснатите ползи в резултат на неизпълнение на клаузите, заложени в него.

И отново въпросът е: трябва ли да издавам фактура за неустойката за забавено плащане, а ДДС трябва ли да начислявам!?