При сключването на договори между търговци, обичайно, се уговарят, предявяват и изплащат неустойки при неизпълнение на условията по договора, в това число и при просрочие на плащанията. Ролята на неустойката е да обезщетети изправната страна по договора за пропуснатите ползи в резултат на неизпълнение на клаузите, заложени в него.

И отново въпросът е: трябва ли да издавам фактура за неустойката за забавено плащане, а ДДС трябва ли да начислявам!?

Отговорът е: Не, не следва да издавате фактура и да начислявате ДДС за дължимата неустойка за забавено плащане.

Защо не се издава данъчна фактура и съответно не се начислява ДДС за неустойката за просрочено плащане!?

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставката всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.

Следователно, неустойката…