За периода от 01.01.2019 г. до 10.04.2019 г. физическо лице е работило на трудов договор. Също така, през месец януари, февруари и март лицето има и изплатени доходи от граждански договори /доходи от работа без трудови правоотношения/. От 11.04.2019 г. въпросното лице започва да упражнява дейност като нотариус. Регистрирано е като свободна професия в регистър Булстат и внася осигуровки като самоосигуряващо се лице. За периода от април до декември, сумите върху които лицето е внасяло осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице не са еднакви.

Как следва да бъдат попълнени Таблици 1 и 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/?

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Това са: лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона  за данъците върху доходите на физическите лица и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.

На основание чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО самоосигуряващите се лица са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство /чл. 4, ал. 4 от КСО/.…