За периода от 01.01.2019 г. до 10.04.2019 г. физическо лице е работило на трудов договор. Също така, през месец януари, февруари и март лицето има и изплатени доходи от граждански договори /доходи от работа без трудови правоотношения/. От 11.04.2019 г. въпросното лице започва да упражнява дейност като нотариус. Регистрирано е като свободна професия в регистър Булстат и внася осигуровки като самоосигуряващо се лице. За периода от април до декември, сумите върху които лицето е внасяло осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице не са еднакви.

Как следва да бъдат попълнени Таблици 1 и 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/?

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване…