Дружество, регистрирано по реда на ЗДДС лице, сключва договор за лизинг. Предмет на лизинговия договор е лек автомобил. Договорена е възможност за закупуването му при изтичане срока на договора. Предвид обстоятелството, че обект на лизинговия договор е лек автомобил, дружеството не е ползвало данъчен кредит по договора за лизинг. Дружеството решава да изплати предсрочно дължимите лизингови вноски по лизинговия договор. На датата на изплащането им безвъзмездно е предоставено правото на придобиване на собствеността върху автомобила на управителя на дружеството.

Възникват въпросите:

  1. Какво е данъчното третиране по ЗДДС и ЗКПО на безвъзмездното прехвърляне на право на придобиване на собственост върху лекия автомобил?
  2. Изпълнението на сделката води ли до отклонение от данъчно облагане съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗКПО?
  3. Следва ли в годишната данъчна декларация да се преобразува данъчния финансов резултат на дружеството и ако следва – с балансовата стойност на автомобила ли?
  4. Ще бъдат ли данъчно признати отчетените до момента разходи за амортизации и разходи за лихви по лизинговия договор?

Относно прилагането на ЗДДС

На основание чл. 2, т. 1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на услуга. По смисъла на чл. 8 от ЗДДС услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в…