Във връзка с изпълнение на сключени договори с контрагенти, възниква необходимост работници и служители, назначени в дружеството на трудови договори да бъдат командировани в съответните населени места. По решение на управителя, на командированите лица се изплащат съответно:

  • 50 лв. за всеки ден от командировката, когато лицето остава да нощува в населеното място ден изплащат дневни;
  • 30 лв., когато командированият не се налага да нощува в населеното място.

Поради определени обстоятелства, на част от командированите лица от персонала не са изплатени командировъчните пари към 31.12.2020 г.

Възникват следните въпроси:

  1. Следва ли командировъчните пари в посочените размери да бъдат третирани като доход на персонала? Следва ли командированите лица да подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?
  2. Как следва да се приложи осигурителното законодателство?
  3. Следва ли със сумата на неизплатените командировъчни към 31.12.2020 г. да се увеличи счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО /да бъдат посочени в ред 5 от ГДД по ЗКПО/?

Следва ли командировъчните пари в посочените размери да бъдат третирани като доход командированите лица и възниква ли за тях задължение за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ?

Облагаемият доход от трудови правоотношения се определя в съответствие с разпоредбите на чл. 24 от Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя. В ал. 2 на цитираната разпоредба са посочени доходите, които не се включват…