Сдружение е регистрирано в частна полза. Във връзка с постигане на поставените цели, сдружението получава дарения.

В тази връзка възникват следните въпроси: 

  1. Получените дарения облагат ли се по реда на ЗКПО?
  2. Ако сдружението не осъществява стопанска дейност и не дължи данък върху разходите, длъжно ли е да подава декларация по реда на чл. 92 от ЗКПО?

Юридическите лица с нестопанска дейност /ЮЛНЦ/ могат да извършват както нестопанска, така и стопанска /търговска/ дейност.

Съгласно чл. 1, т. 2 от ЗКПО във връзка с чл. 5, ал. 1 от с.з.,…