Подадена е декларация обр. Окд-5 за възобновяване на дейност през м. Март. Пропуснато е да се отбележи вида на осигуряване. Преди да бъде прекъсната дейността, лицето е осигурявано за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица. Желанието на лицето, което не се осигурява на друго основание, е да продължи да се осигурява по този начин, след като бъде възобновена дейността.

Въпросът е:

  1. При положение, че системата приема подадената декларация обр. Окд-5 в този й вид, то как следва да се приема, че е осигурено лицето и съответно какви осигуровки са дължими?

Трудовата дейност е основополагаща за възникване на основание за държавно обществено осигуряване. Съгласно чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.

Самоосигуряващите се лица се осигуряват по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/. Съгласно чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от…