Българско дружество е закупило автомобил 6+1 места. При покупката на автомобила е ползван пълен данъчен кредит. Дружеството решава да продаде автомобила на друго българско дружество. Към момента на продажбата автомобилът е напълно амортизиран.

Възниква въпроса:

  1. Как следва да се определи данъчната основа при продажбата на автомобила?

Редът за определяне на данъчната основа при доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от ЗДДС е определен в чл. 26 и 27 от с.з.

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в…