Доста често в практиката, съдружниците/собственика в ООД/ЕООД използват финансовите средства на дружеството за лични нужди, без да възнамеряват да ги възстановят по някакъв начин. Усвояването на тези средства не е в резултат на получено възнаграждение за положен личен труд от страна на съдружниците/собственика.

Въпросът е:

  1. Какъв е законовия начин за оформяне на усвоените финансови средства за задоволяване на лични нужди на съдружниците/собственика? Какво е правилното данъчно третиране?

При използването на финансовите средства на дружеството за задоволяване на лични нужди на собствениците са възможни две хипотези, от които ще зависи данъчното третиране на усвояването на средствата:

  • Наличие на неразпределена печалба от предходни години
  • Липса на неразпределена печалба от предходни години

Използване на фирмените финансови ресурси за лични нужди на собствениците при наличие на неразпределена печалба

Съдружниците/собственикът на ООД/ЕООД могат да задоволят текущо възникналата през годината потребност от финансови средства за лични нужди, като ги оформят чрез решение/я на общото събрание, съответно решение/я на едноличния собственик, за разпределяне на дивидент.

Според търговското право делът в капитала на дружеството носи определени имуществени права на съдружниците, в т.ч. и право на част от печалбата. По силата на чл. 123 от Търговския закон /ТЗ/ всеки съдружник има право да участва в разпределението на печалбата.…