Българско дружество получава заем от чуждестранно физическо лице, местно на Федерална Република Германия. Лицето е съдружник във въпросното дружество. В сключения договор за заем има определена лихва. Лихвата все още не е изплатена, а само начислена.

Въпросите са :

  1. Следва ли да се удържа данък по реда на ЗДДФЛ върху начислената и неизплатена лихва на чуждестранното лице?  Какъв е процента на данъка и следва ли да се прилага СИДДО?
  2. В случай, че лихвата по заема е по–малка от пазарната лихва за страната ще се приложи ли чл. 77 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО?

Прилагане на ЗДДФЛ и СИДДО

В конкретния случай става въпрос за чуждестранно лице…