Между фирма „А“ ЕООД и фирма „Б“ ЕООД е сключен договор за наем, по силата на който „А“ ЕООД, в качеството си на наемодател, предоставя за ползване на „Б“ ЕООД, в качеството му на наемател, офис срещу договорено възнаграждение. Задължение на наемателят е редовно да заплаща в определения срок, както договорената наемна цена, така и всички разходи, свързани с експлоатацията на имота, в т.ч. изразходваната електроенергия. В договора е уговорено, че консумираната електроенергия е за сметка на наемателя и не е включена в месечната наемна цена. Титуляр на партидата по силата на договор с електроразпределително дружество е наемодателя, който получава фактура за общо изразходваната електроенергия.

Възникват въпросите:

  1. Как следва да бъде документиран разхода за електроенергия, за да бъде данъчно признат по ЗКПО? Следва ли наемодателят да издаде фактура на наемателя за използваната от него електроенергия?
  2. Фирмата – наемател има ли право на данъчен кредит съгласно ЗДДС по фактурите за електроенергия, издадени от наемодателя?

 

Как следва да бъде документиран разхода за електроенергия, за да бъде данъчно признат по ЗКПО? Следва ли наемодателят да издаде фактура на наемателя за използваната от него електроенергия?

На основание чл. 10, ал. 1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован…