Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, е с основен предмет на дейност търговия. Решава да извършва продажба на стоки през платформата за електронна търговия Амазон Германия /amazon.de/. Клиентите са данъчно незадължени лица с постоянно пребиваване в Германия. Поради високата цена на транспортните разходи, с цел повишаване на икономическата ефективност на търговията, фирмата решава да изпрати предварително търгуваните стоки на склад в Амазон в Германия. Амазон не придобива собственост върху търгуваната стока, а единствено и само предоставя под наем складова площ, като поема ангажимент да изпраща стоката след направена поръчка към крайния клиент от името и за сметка на българската фирма. Стоките се съхраняват, обработват и изпращат към крайния потребител изцяло с ресурс на Амазон. Българската фирма няма наети лица, които да представляват фирмата там. Не възнамерява да организира каквато и да било търговска дейност, която да изисква наемане на офис, склад или друга площ. Стоките, които са обект на продажбите, се закупуват от България. Фактурите за продажбите към клиенти се издават от офиса на дружеството в България.

  1. Как следва да се документира трансфера на стоки от България до склада на Амазон съгласно ЗДДС?
  2. Къде подлежи на облагане с корпоративен данък реализираният доход от тези продажби – в България или в Германия?

По отношение на данъчното третиране от гледна точка на ЗДДС ще разгледаме две хипотези:

  1. Българската фирма не е регистрирана за целите на ДДС в съответната държава – членка /Германия/ и не притежава немски ДДС номер.
  2. Българската фирма…