Българска фирма, с основен предмет на дейност търговия, решава да извършва продажба на стоки през платформата за електронна търговия Амазон Германия /amazon.de/. Регистрирана е за целите на ЗДДС в България. Клиентите са данъчно незадължени лица с постоянно пребиваване в Германия. Поради високата цена на транспортните разходи, с цел повишаване на икономическата ефективност на търговията, фирмата решава да изпрати предварително търгуваните стоки на склад в Амазон в Германия. Амазон не придобива собственост върху търгуваната стока, а единствено и само предоставя под наем складова площ, като поема ангажимент да изпраща стоката след направена поръчка към крайния клиент от името и за сметка на българската фирма. Стоките се съхраняват, обработват и изпращат към крайния потребител изцяло с ресурс на Амазон. Българската фирма няма наети лица, които да представляват фирмата там. Не възнамерява да организира каквато и да било търговска дейност, която да изисква наемане на офис, склад или друга площ. Стоките, които са обект на продажбите, се закупуват от България. Фактури се издават от администрацията от офис в България.

  1. Какво е данъчното третиране на описаната търговия от гледна точка на ЗДДС?
  2. Къде подлежи на облагане с корпоративен данък реализираният доход от тези продажби – в България или в Германия?

По отношение на данъчното третиране от гледна точка на ЗДДС ще разгледаме две хипотези:

  1. Българската фирма не е регистрирана за целите на ДДС в съответната държава – членка /Германия/ и не притежава немски ДДС номер.
  2. Българската фирма има ДДС номер в съответната държава…