Във връзка с изпълнение на сключен договор със свой контрагент, Дружество командирова свой служител в друг град. Служителят използва личния си автомобил за осъществяване на командировката. След приключване на командировката представя финансов отчет за извършените разходи, към който са прикрепени фактури за гориво и хотелско настаняване, издадени на името на Дружеството.

Въпросът е:

  1. Дружеството има ли право на данъчен кредит по представените фактури за гориво и хотелско настаняване?

Основните правила за наличие на правото на данъчен кредит се съдържат в разпоредбите на чл. 68, чл. 69 и чл. 70 от ЗДДС.

Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или по-общо за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.

В разпоредбата на…