Собственик сте на фирма, регистрирана по ЗДДС. Възнамерявате да отдавате под наем недвижим имот – апартамент на физическо лице или търговско дружество. Следва ли при отдаване на имота под наем да се начислява ДДС?

Най – вероятно считате, че щом фирмата ви е регистрирана по ЗДДС, то би следвало да начислявате 20% ДДС независимо за какви нужди се отдава недвижимия имот. Да видим дали е така…

По силата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга подлежи на облагане с данък върху добавената стойност.

Доставките, свързани със земя и сгради са уредени в разпоредбата на чл. 45 от ЗДДС.

В чл. 45, ал. 4 от ЗДДС е регламентирано, че отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е…