Вашата фирма е сключила договор за наем на недвижим имот, който е собственост на руски гражданин, който няма постоянен адрес в България и не осъществява друга дейност в страната.  Нека видим какви данъчни задължения възникват за вашата фирма по отношение на наема, платен на руския гражданин!?

Доходите от наем, начислени/изплатени в полза на чуждестранно физическо лице, се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Съгласно чл. 5 от ЗДДФЛ чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл. 4 от същия закон. За да бъде определено физическото лице като местно, без значение какво е гражданството му, следва да е налице един от следните критерии:

  1. има постоянен адрес в България
  2. пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12 – месечен период
  3. изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия и членовете на…