Българско дружество осъществява търговска дейност със стационарни и мобилни заграждения. Във връзка със сключен договор с холандско дружество за покупко – продажба и доставка на стационарна ограда, в България пристигат холандски специалисти, за да осъществят монтажа на оградата и портал към нея. За оказаната услуга българското дружество заплаща възнаграждение на холандското дружество, което е юридическо лице – местно на Холандия за целите на данъчното облагане. Няма място на стопанска дейност в България.

Възникват въпросите:

  1. Възнаграждението, изплатено на холандското дружество, във връзка с оказаните услуги, свързани с монтажа на оградата и портала, представлява ли възнаграждение за технически услуги по смисъла на ЗКПО?
  2. Следва ли българското дружество да удържи данък при източника по реда на чл. 195 от ЗКПО?

По смисъла на чл. 4 от…