Българско дружество, нерегистрирано за целите на ДДС, е с основен предмет на дейност строително монтажни работи. Предстои сключване на договор за реконструкция на сграда в Букурещ с дружество, установено в Румъния и регистрирано за целите на ДДС там. Във връзка с изпълнение на сключения договор, възниква необходимост от закупуването на специфично оборудване. Оборудването ще бъде доставено директно в Румъния от немски доставчик, регистриран за целите на ДДС в Германия. Стойността на оборудването е в размер на 32 000 лева. След изпълнението на сключения договор в Румъния, българското дружество възнамерява да продаде закупеното оборудване.

Възникват въпросите:

  1. Следва ли българското дружество да се регистрира по реда на чл. 97а от ЗДДС преди сключване на договора с румънското дружество?
  2. Покупката на оборудването от немския доставчик вътреобщностно придобиване ли е? За българското дружество възниква ли задължение за регистрация по реда на чл. 99 от ЗДДС?
  3. Как следва да се третира последващата продажба на оборудването от гледна точка на правилното прилагане на ЗДДС? Как следва да бъде обложена?

На регистрация по чл. 97а от ЗДДС от ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя…