Учредено е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза като спортна организация. Единият от учредителите е избран за председател. Председателят представлява и управлява спортната организация. За тази си дейност той не получава възнаграждение.

Въпросите са:

  1. При положение, че председателят полага труд, то следва ли да бъде сключен договор за управление и контрол?
  2. Възниква ли задължение за задължително осигуряване съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО?

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са управителите и…