Българско дружество получава заем от чуждестранно юридическо лице от страна членка на Европейския съюз и по конкретно Германия. Немското дружество с правна форма GmbH притежава 60% от капитала на българското дружеството. Начисляват се разходи за лихви във връзка с получения заем.

В следващите редове ще отговорим на въпроса:

Следва ли българската фирма да удържи и внесе данък при източника съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане?

Съгласно чл. 195, ал. 1 и ал.…