Отчитане на провизии за неизползвани отпуски

Когато говорим за отчитане на провизии за неизползвани отпуски, следва да обърнем внимание на следните нормативи:

 1. Кодекс на труда /КТ/
 2. СС № 19 – Доходи на персонала
 3. СС № 37 – Провизии, условни задължения и условни активи

В глава осма от Кодекса на труда са изброени различните видове отпуски, на които има право всеки работник или служител:

 1. платен годишен отпуск в размер не по-малко от 20 работни дни през една календарна година
 2. допълнителен платен годишен отпуск:
  • за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки – не по-малко от 5 работни дни;
  • за работа при ненормиран работен ден – не по-малко от 5 работни дни.
 3. Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения:
  • при встъпване в брак – 2 работни дни;
  • при кръводаряване – за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него;
  • при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия – 2 работни дни;
  • когато е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице;
  • за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател;
  • за участие в заседания на специален орган за преговори, европейски работнически съвет или представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество;
  • когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение – по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползува работник или служител, който работи 7 или по-малко часове;
  • за времето на обучение и…