Вашата фирма е регистрирана за целите на ЗДДС и е с основен предмет на дейност търговия на козметични продукти на територията на страната, във и извън ЕС. Целта ви е да популяризирате вашата дейност, както и разширите пазара на предлаганите от вас стоки. Затова предоставяте безвъзмездно на вашите клиенти мостри на продуктите, които продавате, за да ги тестват и да се убедят в техните характеристики и качество. Удостоверявате и документирате с протокол предоставянето на мострите.

Във връзка с описаната обстановка, възниква въпросът:

  1. Какво е данъчното третиране по смисъла на ЗКПО на разхода за предоставените безвъзмездно мостри на лицата и ще бъде ли данъчно признат по този закон?

Какво е данъчното третиране на разхода за предоставените безвъзмездно мостри на лицата съгласно ЗКПО и ще бъде ли данъчно признат по този закон?

За да бъде признат за данъчни цели даден счетоводен разход, той следва:

  • да е свързан с дейността;
  • да е документално обоснован. Тук е логично да се насочим към чл. 10, ал.…