Служител, назначен на трудов договор в българско дружество, се налага да замине за Германия с цел обучение. Лицето няма да упражнява трудова дейност на територията на Германия. Естеството на работата позволява служителят да продължи да изпълнява дейността, с която е ангажиран в българското дружество. Желанието на работодателя е лицето да продължи да работи за него.

Възникват въпросите:

  1. Възможно ли е лицето да продължи да работи за българския си работодател и да изпълнява задълженията си по трудовия договор или следва да бъде сключен граждански договор?
  2. Кое законодателство е приложимо по отношение  на осигуряването – българското или германското?

По какъв начин лицето ще продължи да упражнява трудова дейност за българското дружество, т.е. дали на основание на трудово правоотношение или сключен граждански договор /извънтрудово правоотношение/, зависи от характера на работата, която лицето ще извършва.

Трудовите отношения между работника или служителя и работодателя се уреждат от Кодекса на труда. Характерно за трудовото правоотношение е, че наетото лице има определено място на работа, конкретна длъжност, работно време. Това…