Чуждестранно физическо лице, гражданин на държава членка на ЕС /Германия/, решава да извърши продажба на апартамент, който се намира на територията на България. Апартаментът е придобит през 2018 г. чрез дарение.

Въпросите са:

  1. Дължи ли лицето данък съгласно ЗДДФЛ за продажбата на един недвижим имот, придобит чрез дарение?

Съгласно чл. 7 от ЗДДФЛ, чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България. По смисъла на чл. 8, ал. 10 от същия закон, доходите от използване, продажба, замяна или друго прехвърляне на недвижимо имущество, включително на идеална част или ограничено вещно право върху него, намиращо се на територията на страната, са от източник в страната.

На…