Българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС е с основен предмет на дейност предоставяне на хостинг услуги на чуждестранни клиенти. Предстои сключване на договори с клиенти, установени в страни, които не са членки на Европейския съюз /трети страни/, сред които и физически лица. Съответно хостинг пространството се закупува от американска компания.

Въпросите, на които ще отговорим в следващите редове са:

  1. Как следва да бъдат отчетени услугите по предоставяне на хостинг съгласно ЗДДС? Следва ли да се начислява ДДС в издаваните фактури към чуждестранните клиенти?
  2. Когато услугата се предоставя на физически лица, установени в трета страна, възниква ли задължение за доставчикът …