Предстои ви продажба на стоки на клиент, регистриран за целите на ДДС в Германия. Стоките обаче ще се транспортират до Румъния. Транспортът на стоките ще се извърши със собствен транспорт от получателя на доставката. Възниква въпросът това вътреобщностна доставка ли е и какъв член трябва да се изпише в издадената от вас фактура? Какви документи, доказващи доставката  следва да бъдат приложени? Какво отражение намира доставката в дневниците по ДДС?

По смисъла на чл.7, ал.1 от ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава – членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава – членка.

За да се третира като вътреобщностна, доставката трябва да отговаря на следните критерии:

  1. Доставчикът следва да е регистрирано по ЗДДС лице към датата…