Физическо лице, съдружник в ООД, решава да прекрати своето членство в дружеството по собствено желание. Лицето е спазило определения тримесечен срок по чл. 125, ал. 2 от Търговския закон. Записаният и внесен капитал на дружеството е в размер на 5100 лева. Съдружниците са двама, притежаващи 51 дяла по 50 лева всеки, на обща стойност 2550 лева за всеки един от тях. С протокол на общото събрание се взема решение за освобождаване на съдружника и се уреждат имуществените взаимоотношения. Взето е решение като компенсация за дяловете на напускащия съдружник да се прехвърли недвижим имот, собственост на дружеството. Стойността на дружествения дял на съдружника е определена въз основа на счетоводен баланс, изготвен към 30-то число на месеца, през който е настъпило прекратяването и е в размер на 65 850 лева.

Въпросите са:

  1. Какви задължения възникват за дружеството по реда на ЗДДФЛ?
  2. Следва ли дружеството да внесе ДДС върху компенсация за дяловете на напускащия съдружник? Как се определя данъчната основа за начисляване на дължимия данък?
  3. Как да се третира разликата между пазарната оценка и отчетната стойност на активите към датата на разпределение на дружествения дял? Коя стойност се взема предвид при определяне на данъчния финансов резултат?

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ

В конкретния случай е налице ситуация, при която единият съдружник решава да прекрати участието си в дружеството. След неговото напускане, дружеството продължава да…