Лице, което има българско и полско гражданство, работи в България по договор за управление и контрол с определено възнаграждение. Постоянното пребиваване на лицето е в Полша, но там не упражнява трудова дейност. Работи единствено и само като управител в българското дружество.

Въпросите са:

  1. При положение, че лицето не пребивава на територията на България, то следва ли за него да се плащат социални и здравни осигуровки в България?

За лицата, граждани на държави – членки на ЕС, които осъществяват трудова дейност, като се възползват от правото си на свободно движение в рамките на ЕС, се прилагат следните регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите – членки на ЕС:

  • Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент…