Фирма, регистрирана по реда на чл. 97а от ЗДДС, извършва доставка на консултантски услуги към данъчно задължено лице, установено в Беларус.

Въпросите са:

  1. Следва ли издаваните фактури да се отразяват в дневника за продажбите и съответно в справката – декларация по ДДС?
  2. Оборотът, който българската фирма реализира в резултат на доставката на консултантски услуги, представлява ли предпоставка за регистрация по реда на чл. 96 от ЗДДС?

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил…