Българско дружество е с основен предмет на дейност преводачески услуги. Дружеството не е регистрирано по реда на ЗДДС. Предстои сключване на договор за извършване на преводи с юридическо лице, установено в трета страна – Турция.

Възникват следните въпроси:

  1. За българското дружество възниква ли задължение за регистрация по реда на чл. 97а от ЗДДС?
  2. Реализираният оборот от сключения договор с турското дружество, включва ли се в облагаемия оборот за задължителна регистрация по реда на чл. 96 от ЗДДС?
  3. Какви задължения възникват за българското дружество в случай, че се регистрира доброволно по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС?

За да отговорим на поставените въпроси, следва да определим мястото на изпълнение на конкретната доставка на услуга. Определянето му е в зависимост от:

  • статута на получателя – данъчно задължено или данъчно незадължено лице;
  • установяването на получателя на услугата.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята…