Физическо лице работи по трудов договор. Осигурителният му доход по трудовия договор е под максималния размер на месечния осигурителен доход. Въпросното лице сключва договор за извършване на маркетингови услуги на територията на България с дружество, установено в Чехия и регистрирано за целите на ДДС. От доходите, които ще му бъдат изплащани, няма да се удържат данъци и осигурителни вноски от чешката фирма.

Възникват следните въпроси:

  1. Как следва да се третира този вид дейност?
  2. За физическото лице възниква ли задължение за регистрация по реда чл. 97а от ЗДДС във връзка с изпълнението на договора за предоставяне на маркетингови услуги?
  3. Как следва да се обложи полученото възнаграждение по реда на ЗДДФЛ и какви данъчни задължения възникват за лицето?
  4. Какви осигурителни задължения възникват за лицето съгласно КСО? Кое законодателство следва да бъде приложено по отношение на осигуряването?

По смисъла на разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, която коренспондира с тази на чл. 9, параграф 1  от Директива 2006/112/ЕО на съвета, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. От употребения израз „всяко лице“ следва, че в кръга на задължените лица попадат и физическите лица, стига извършваната от тях дейност да отговаря на критериите за независима икономическа дейност и да не попада в изключенията по ал. 3 на същата разпоредба. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

В разглеждания казус се предполага, че лицето възнамерява да превърне тази дейност в източник на постоянни доходи. Това намерение е очевидно, тъй като във връзка със сключения договор, лицето ще извършва определени дейности, описани в договора, чиято цел е извличане на лична материална изгода.

Критерии относно определяне на физическото лице като…