В статията „Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България?“ бе представена ситуация, при която българска фирма, регистрирано по ЗДДС в България закупува стоки от европейски доставчик, който разполага с валиден холандски ДДС номер. Стоката е предназначена за продажба на американска фирма и се транспортира до Румъния, където е клиента. Обърнато е внимание на данъчното третиране на ситуацията, при която българската фирма придобива стоката от холандския доставчик под българския си ДДС номер.

Интересно е как стои въпросът с данъчното третиране на ситуацията, в която стоките се транспортират от Холандия към Румъния за сметка на американската фирма. Налице е отново ситуация, при която има две последователни доставки на стоки, които са предмет на едно единствено транспортиране от Холандия до Румъния. За определяне на данъчното третиране на доставката, по която българската фирма е получател, съответно доставчик, следва да се определи към коя доставка се отнася транспорта на стоките.

В случая, е уговорено, че стоките се транспортират при условията на доставка EXP за сметка на американската фирма – страна по сделката с българската фирма, т.е. холандското данъчно задължено лице е наясно още преди стоките да напуснат Холандия, че те се транспортират до територия, различна от България.

Какво следва при това положение?

Факт е, че транспортът на стоките е за сметка на американската фирма и холандската фирма е уведомено за това обстоятелство. Следователно…