През 2022 г. дружество закупува от физическо лице автомобил. Физическото лице е закупила автомобилът през 2019 г. Дружеството подава Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, в която посочва продажната цена на закупения автомобил. Сумата се зарежда автоматично при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от физическото лице.

Въпросите са:

  1. Коректно ли е дружеството да посочи в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ продажната цена на автомобила, закупен от физическото лице?
  2. Облагаем ли е този доход от физическото лице и следва ли да бъде деклариран чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?

На основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни…