Да започнем с това, че редът за осигуряване на лицата, работещи без трудови правоотношения, е регламентиран в чл. 4, ал. 3, т. 5 и т. 6 от Кодекса за социалното осигуряване /КСО/ и чл. 5 и чл. 6 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/

В чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО е записано, че за лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и не са осигурени на друго основание през съответния месец, се дължат осигурителни вноски върху полученото възнаграждение в случай, че месечният размер на същото е равен или по – голям от една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Това означава, че ако сте получили възнаграждение по граждански договор, чийто размер след приспадане на нормативно признатите разходи за дейността е по – малък от минималната работна заплата и нямате друг доход от трудова дейност, то върху него…