Физическо лице е собственик на недвижим имот, придобит чрез покупко – продажба на 25.02.2020 г. Документално доказаната цена на придобиване на имота е 156 466 лева. Лицето се разпорежда със закупеното имущество, като извършва допълнителна вноска в капитала на собственото си дружество, като го апортира. Във връзка с апорта, вещите лица са оценили имота на стойност 156 800 лева, като в дружествения договор е отразен този размер на непаричната вноска. Вписването на апортната вноска в търговския регистър е направено на 26.06.2020 г. След време, лицето решава да продаде дружествените дялове. Продажната цена на дяловете е 180 000 лева.

Възниква въпроса:

Как следва да се определи облагаемия доход на лицето от продажбата на дяловете?

Извършването на непарични вноски се подчинява на правилата, залегнали в Търговския закон. На основание чл. 72 от цитирания закон, ако някой съдружник прави непарична вноска, дружественият договор трябва да съдържа:

  • името на вносителя на непаричната вноска;
  • пълно описание на непаричната вноска;
  • паричната оценка на вноската;
  • основанието на правата на вносителя.

Вноската…