Във връзка с изпълнение на сключен договор, българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, закупува оборудване от дружество, установено и регистрирано за целите на ДДС в Полша. Оборудването ще се транспортира директно от Полша до територията на Сърбия /страна извън територията на ЕС/, без да пристига на територията на България. Физическото предаване на оборудването от полското дружество на българското дружество ще се осъществи или на територията на Полша, или на територията на Сърбия. На територията на Сърбия оборудването ще бъде отдадено под наем от българското дружество на дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия.

Въпросите са:

  1. Какво е данъчното третиране на покупката на оборудването от полското дружество от гледна точка на ЗДДС? За българското дружество възниква ли задължение за издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС?
  2. Как следва да се документира и какво е данъчното третиране на последващото отдаване под наем на оборудването?

За определяне на данъчния режим на доставките на стоки от съществено значение е да се установи мястото на изпълнение на доставката. Правилата за определяне на мястото на изпълнение при доставка на стока са регламентирани с разпоредбата на чл. 17 от ЗДДС. Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗДДС, място…