Български гражданин предстои да сключи трудов договор за полагане на труд по реда на чуждото законодателство с дружество, установено на територията на Германия. Дружеството няма регистрация в България. Физическото лице ще полага труда онлайн и няма да напуска територията на България.

Въпросите са:

  1. Възниква ли задължение за деклариране и внасяне на осигурителни вноски за българския гражданин?
  2. Кои европейски и национални нормативни актове са приложими при определяне на приложимото осигурително законодателство?

По отношение на лицата, граждани на държави членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС, се прилагат Регламент  (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/09 за установяване на процедура за прилагането на Регламент (ЕО) 883/2004.

Приложимото законодателство се определя съгласно разпоредбите на…