Физическо лице, което ще наричаме тук Застраховано лице, има сключен договор за лична застраховка „Живот“ за срок от 15 години. По силата на общите условия, при доживяване на срока на застраховката, на Застрахованото лице се изплаща застрахователната сума еднократно или на части по план, съгласуван със Застрахователя. През годините застрахованото лице е правило вноски по полицата и е ползвало данъчно облекчение по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ /данъчно облекчение за внесените лични вноски по договора за застраховката „Живот“/. След изтичане на срока на договора и във връзка с общите условия, застрахованото лице получава по личната си сметка полагащата му се сума при приключване на полицата. Логично, лицето си задава въпросите:

  1. Дължа ли данък върху получената сума?
  2. Следва ли да декларирам тази сума в годишната данъчна декларация?

В редовете по – долу ще потърсим отговор на поставените въпроси в действащите разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/…

Предвид разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми