В случаите на публична продан кой следва да издаде фактура за продажбата? Съдебният/публичният изпълнител ли е лицето доставчик за целите на ДДС?

В разпоредбата на чл. 131 от ЗДДС и чл. 83 и чл. 83а от ППЗДДС се съдържа специална регламентация на случаите на доставка на стоки или услуги при публична продан по реда на ДОПК или на ГПК, или при продажба по реда на Закона за особените залози или на чл. 60 от Закона за кредитните институции. Съгласно цитираната норма, когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по този закон лице, публичният изпълнител, съдебният изпълнител или…