В хипотезите, когато физическо лице, собственик/съдружник в дружество използва текущо през годината финансови средства на дружеството за задоволяване на лични потребности и няма намерение да възстанови тези средства на дружество и съответно това потребление не е оформено с протокол от решение на общото събрание за разпределяне на неразпределена печалба като дивидент и не е налице намерение усвоените суми на бъдат оформени като авансово изплащане на дивидент , то е налице скрито разпределение на печалбата.

Въпросът е:

  1. Къде следва да се декларират сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата в полза на физическо лице – собственик/съдружник в дружество?

По…