Много често физическите лица, съдружници в дружества с ограничена отговорност, както и едноличните собственици на дружества, текущо през годината използват финансовите ресурси на дружеството за лични нужди и нямат намерение да възстановяват използваните средства. Усвоените финансови средства нямат характер на възнаграждение за положен личен труд.

Въпросът е:

  1. Как следва да се третират усвоените финансови средства за лични нужди на собствениците, които не представляват възнаграждение за положен личен труд?

На основание чл. 133 от ТЗ съдружниците имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е прието. Това е правото на съдружниците да получат дивидент.