Прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ

Понятието „дивидент“ е дефинирано в § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. „Дивидент“ е:

а) доход от акции;

б) доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;

в) скрито разпределение на печалбата. Дефиниция на понятието „скрито разпределение на печалбата“ е дадена в т. 5 от § 1 на ДР на ЗКПО.

Според търговското право делът в капитала на дружеството носи определени имуществени права на съдружниците, в т.ч. и право на част от печалбата и правото на дивидент. По силата на чл. 123 от Търговския закон /ТЗ/ съдружник в дружество с ограничена отговорност има право на част от неразпределената печалбата. Печалбата, като обект на това имуществено право, може да бъде само нетна печалба след облагането ѝ с данъци.

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ общото събрание приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за…