Все по – често собственици на недвижимо имущество – физически лица използват сайтове като Booking, AirBnB и други от този тип, с цел предоставянето на апартаментите си под наем, като наемането е краткосрочно – например 1,2,3 нощувки. Разбира се, много малка част от физическите лица, осъществяващи подобно краткосрочно отдаване на апартаментите си под наем, са наясно какви са последствията от това и данъчното третиране.

Първо да започнем с това, че тези физически лица осъществяват независима икономическа дейност, а именно отдаване на апартаменти под наем и са данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС. В качеството си на данъчно задължени лица, тези физически лица по повод отдаването под наем на апартаментите си чрез Booking и AirBnB, получават посреднически услуги от чуждестранни контрагенти.

Съгласно чл. 97а, ал.1 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

Съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.

Задължението за подаване на заявление за регистрация по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС възниква не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката…