Вие сте физическо лице, което упражнява свободна професия (нотариус). Регистрирани сте за целите на ЗДДС в качеството си на физическо лице. Притежавате недвижими имоти, придобити от вас като физическо лице, единият от който отдавате под наем за офис на юридическо лице, а другият – на физическо лице за жилищни цели.

  1. Какви задължения възникват във връзка с внасяне на авансовия данък по чл. 44 от ЗДДФЛ и за кого?
  2. Чие е задължението за подаване на декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ – за наемателя като платец на дохода или за вас като получател на дохода?
  3. Следва ли да начислявате ДДС за услугата, свързана с отдаването на имота под наем?
  4. Следва ли да издавате фактури за получения наем?

Какви задължения възникват във връзка с внасяне на авансовия данък по чл. 44 от ЗДДФЛ и за кого? Чие е задължението за подаване на декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ?

Физическите лица, които извършват сделки по отдаване под наем на недвижим имот, не са търговци по смисъла на чл. 1, ал. 1 от Търговския…