Двама съпрузи решават да предоставят за краткосрочно ползване на туристи апартамент, придобит по време на брака. За целта ще използват услугите на онлайн платформата Booking. Съпругата е регистрирана като лице, упражняващо свободна професия. Също така е регистрирана и за целите на ЗДДС. Съпругът е лице, работещо по трудово правоотношение.

Възникват въпросите:

  1. Какво е данъчното третиране съгласно ЗДДС? Следва ли съпругът да се регистрира по реда на ЗДДС?
  2. Как следва да се обложи получения доход?

Прилагане на ЗДДС

Ако при сключване на брака, съпрузите не са избрали друг вид режим на имуществени отношения, автоматично се прилага режима на съпружеска имуществена собственост. Това означава, че всичко, което е придобито възмездно по време на брака се превръща в общо имущество при идеални части ½ за единия съпруг и ½ за другия съпруг, т.е. съпрузите имат равни права на владеене, ползване, разпореждане и управление върху общите вещи и права върху тях. Вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити.

Предвид гореизложеното, доходите от отдаване на…