Дружество, с основен предмет на дейност доставка и поддръжка на оборудване, има назначени шофьори. Постоянната работа на шофьорите според длъжностната характеристика е свързана с пътувания във връзка с доставката и поддръжката на оборудването. Пътувания се налагат и извън населеното място, където е седалището на фирмата.

Въпросите са:

  1. Полагат ли се дневни командировъчни пари на шофьорите, когато доставката на оборудването е в друго населено място?
  2. В случай, че се изплащат дневни командировъчни пари на шофьорите, ще бъдат ли признат разход по реда на ЗКПО?

На основание чл.11 от ЗКПО разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в този закон е предвидено друго.

Съгласно чл.…